Terapia

Terapia Waszego dziecka jest priorytetem naszych specjalistów, którzy uważnie monitorują postępy oraz pojawiające się trudności. Wszyscy nasi
specjaliści są ze sobą w stałym kontakcie, aby terapie były ze sobą spójne – tylko wtedy szansa na ich skuteczność jest największa.

Każde dziecko w TPP Lokomotywa objęte jest terapią zgodną z Indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (opis niżej – IPET).
Z dziećmi w naszym przedszkolu pracują specjaliści:

  • psycholog
  • logopeda
  • fizjoterapeuta oraz terapeutą SI
  • oligofrenopedagog.

IPET – Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – Co to takiego?

Po przyjęciu dziecka do naszego przedszkola, w ciągu 30 dni opracowywany jest indywidualny dokument, tzw. IPET, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat dziecka, jego edukacji i terapii. Jest on tworzony na podstawie diagnoz i obserwacji dziecka przez naszych specjalistów oraz zaleceń z Orzeczenia o kształceniu specjalnym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
IPET jest swego rodzaju drogowskazem, który uwzględnia mocne i słabe strony dziecka, zawiera zakres koniecznej pomocy terapeutycznej oraz plan edukacyjny. Istotnym punktem IPET-u jest opis metod, które nauczyciele i specjaliści będą wykorzystywać w pracy z dzieckiem. Czasem, jeśli wymaga tego sytuacja, w IPET opisane są także procedury, które wdraża się w przypadku, kiedy dziecko jest na przykład agresywne.
Dzięki IPET-owi każdy specjalista i nauczyciel, który pracuje z dzieckiem, zna i stosuje spójne metody pracy opracowane indywidualnie dla konkretnego dziecka.
Zanim jednak IPET wejdzie w życie i będzie mógł być “przewodnikiem” w przedszkolnym życiu, jest on przedstawiany rodzicom dziecka. Po akceptacji dokumentu, rodzic składa swój podpis – czym wyraża zgodę na wdrożenie programu.
 
Terapie indywidualne

Każdy podopieczny Punktu Przedszkolnego Lokomotywa, w zależności od potrzeb, może być objęty terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej oraz fizjoterapią. Zajęcia indywidualne mają na celu pomoc w danej sferze z uwzględnieniem predyspozycji i trudności dziecka. Dzięki temu specjalista może skupić się nad szlifowaniem konkretnych umiejętności czy poprawą obszarów deficytowych. Zajęcia indywidualne odbywają się w przytulnych, cichych gabinetach – wyznajemy zasadę “jedno dziecko – jeden terapeuta – jedna sala”. W ten sposób ograniczamy ilość bodźców rozpraszających i pomagamy dziecku skupić się na tym co naprawdę ważne.
 
Terapia w grupie
 
Jak na terapeutyczny punkt przystało, nasze dzieci korzystają z terapii nie tylko podczas zajęć indywidualnych, ale także podczas całego dnia w przedszkolu. Wszyscy nasi nauczyciele są odpowiednio przeszkoleni, dzięki czemu każde odbiegające od normy zachowanie dziecka poddawane jest wielospecjalistycznej, zespołowej analizie oraz w miarę możliwości korygowane. Dzięki temu dziecko uczy się prawidłowych zachowań i norm społecznych. Całe przedszkolne życie podporządkowane jest także nauce samodzielności oraz prawidłowej, skutecznej komunikacji.
 
W Lokomotywie funkcjonują dwie grupy:
 
  1. dla dzieci niemówiących i rozpoczynających mówić
  2. dla dzieci mówiących z trudnościami w relacjach społecznych
Celem grupy pierwszej jest umożliwienie dzieciom funkcjonalnej mowy, w miarę możliwości werbalnej, ale także wspomagającej lub alternatywnej. Nacisk terapeutyczny w tej grupie położony jest na naukę komunikacji, dlatego większość aktywności będzie od dzieci wymagała aktywnego zaangażowania się w proces komunikacyjny.
 
W grupie drugiej nauczyciele i specjaliści dbają przede wszystkim o harmonijny rozwój emocjonalno-społeczny przedszkolaków. Główną trudnością dzieci w tej grupie jest nieumiejętność stosowania zasad społecznych, nawiązywania i podtrzymywania relacji, agresja lub uległość, nieśmiałość czy, wręcz przeciwnie, zbytnia otwartość. Dzięki profilowi grupy (Trening Umiejętności Społecznych), duża ilość czasu poświęcona jest właśnie na naukę i rozwijanie prawidłowych postaw społecznych.
 

Dodatkowo…

Dodatkowo, w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach logorytmicznych oraz ruchowych.
Przedszkolaki Lokomotywy uczestniczą również w cyklicznych zajęciach, takich jak dogoterapia, hipoterapia, sensoplastyka, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, basen i inne (zobacz: Zajęcia dodatkowe)

Uwaga! Powyżej opisane zajęcia terapeutyczne w ramach przedszkola są bezpłatne. Ilość terapii przyznawana jest na podstawie Orzeczenia o kształceniu specjalnym i opisana jest w IPET. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zajęć ze specjalistami – dla podopiecznych przedszkola w promocyjnej cenie – cennik dostępny w zakładce Opłaty.