Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Lokomotywa-gliwice.pl

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA USŁUGI
6. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY
7. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
9. REKLAMACJE
10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
12. POSTANOWIENIA DODATKOWE
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://lokomotywa-gliwice.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Lokomotywa-gliwice.pl”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Lokomotywa-gliwice.pl

1) Postanowienie ogólne

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Katarzyna Jeziorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOKOLOGO KATARZYNA JEZIORSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice, NIP: 5472087005, REGON: 243022980, adres poczty elektronicznej: biuro@lokomotywa-gliwice.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 795255930 (dalej jako: „Usługodawca”).

 2. Podmiotem prowadzącym Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lokomotywa jest spółka Lokomotywa Sp. z o.o., ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice, NIP: 969-164-64-64, KRS: 0000902305. Powyższy podmiot jest administratorem danych osobowych w zakresie działań związanych z rekrutacją do Punktu Przedszkolnego oraz danych wskazanych w Formularzu Rekrutacyjnym.

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Firm na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
c) FORMULARZ APLIKACYJNY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający przesłanie do Usługodawcy zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone w Serwisie.
d) FORMULARZ REKRUTACYJNY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zgłoszenie dziecka do rekrutacji do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego
Lokomotywa.
e) FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający rezerwację miejsca na szkoleniu lub warsztatach oraz zawarcie Umowy o
Świadczenie Usług w tym zakresie.
f) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
g) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Rezerwacjach i innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
h) KONSUMENT
– osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
i) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej  Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
j) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
k) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
l) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, LOKOMOTYWA-GLIWICE.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://lokomotywa-gliwice.pl.
m) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG, UMOWA umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
n) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
o) USŁUGI – usługi będące przedmiotem zawartej Umowy o Świadczenie Usług polegające na organizacji przez Usługodawcę dla Klienta szkoleń lub warsztatów albo na konsultacji, diagnostyce lub terapii dziecka Klienta.
p) USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
r) USŁUGODAWCA – Katarzyna Jeziorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOKOLOGO KATARZYNA JEZIORSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice, NIP: 5472087005, REGON: 243022980, adres poczty elektronicznej: biuro@lokomotywa-gliwice.pl oraz numer telefonu
kontaktowego: 795255930.
s) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
t) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

2) Ogólne Warunki korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (z wyłączeniem wyjątku wskazanego w pkt. 1.2 Regulaminu). Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).

3) Złożenie zamówienia, zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Szczegółowe informacje o Usługach świadczonych przez Usługodawcę, w tym zakres, miejsce i termin ich wykonania, podany jest Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej usługi przed rozpoczęciem składania Zamówienia.

 2. Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie usługi wraz z należnymi podatkami, a także o innych możliwych opłatach – a gdy nie można ustalić ich wysokości, co najmniej o obowiązku ich uiszczenia – Klient jest informowany przed wyrażeniem woli związania się Umową o Świadczenie Usług.

 3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą w zakresie konsultacji, diagnostyki lub terapii dziecka Klienta następuje podczas wizyty osobistej Klienta w siedzibie Usługodawcy lub telefonicznie. Po rezerwacji wizyty w powyższy sposób, Usługodawca tworzy Konto Klienta w celu umożliwienia Klientowi zarządzania Usługą. Po zalogowaniu do Konta Klient może sprawdzić, kiedy ma wizytę, odwołać ją, edytować swoje dane oraz otrzymywać zabezpieczone pliki od Usługodawcy.

 4. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą w zakresie organizacji przez Usługodawcę dla Klienta szkoleń lub warsztatów ma następujący przebieg:

  1) Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcę jest możliwe po złożeniu przez Klienta Zamówienia na Usługi za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 7.8 Regulaminu.

  2) Złożenie Zamówienia zostaje potwierdzone automatyczną wiadomością e-mail przesłaną z systemu  teleinformatycznego Serwisu Internetowego na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

  3) Usługodawca potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail zawierającej co najmniej oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.

 5. Niezależnie od sposobu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, w zakresie nieuregulowanym przez Klienta z Usługodawcą zastosowanie ma niniejszy Regulamin, a sama Umowa jest zawierana zawsze zgodnie z
  powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzone są negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia Umowy, to gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2)
  przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt. 3.2 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
  teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

4) Warunki świadczenia usług

 1. Świadczenie Usług następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 4. Regulaminu, a w przypadku szkoleń, zgodnie z programem szkolenia wskazanym Klientowi na stronach Serwisu Internetowego przed złożeniem Zamówienia.

 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Usługi wykonywane były w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami.

 3. Dla prawidłowej realizacji Usług konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Usługodawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania usługi przez Usługodawcę. W takim wypadku usługi świadczone są na warunkach uzgodnionych szczegółowo przez Klienta i Usługodawcę, w szczególności w terminie i miejscu ustalonym przez strony już po zawarciu Umowy. W przypadku Usług w zakresie konsultacji, diagnostyki lub terapii dziecka Klienta, Klient jest obowiązany przed pierwszą wizytą zalogować się na Konto i zapoznać się z materiałami tam zamieszczonymi, a jeżeli tak wskazano dla danej Usługi, przesłać wymagane informacje dodatkowe za pomocą formularzy dostępnych w ramach Konta.

 4. W zależności od przyjętych ustaleń oraz Usługi będące szkoleniami lub kursami mogą być organizowane stacjonarnie, jak również on-line (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 5. W przypadku szkoleń i kursów, ile Umowa nie stanowi inaczej, cena Usług uiszczona przez Klienta zawiera w sobie wyłącznie koszt organizacji szkolenia (w tym koszt materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu uczestnictwa Klienta), z wyłączeniem kosztów transportu i noclegu Klienta. W przypadku szkoleń on-line, Klient obowiązany jest również ponieść we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do udziału w szkoleniu.

 6. Klient może zrezygnować z Usług bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w drodze wypowiedzenia przesłanego Usługodawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (za pośrednictwem Konta Klienta) najpóźniej 5 Dni Roboczych przed uzgodnionym terminem wykonania Usługi.

 7. W przypadku późniejszej rezygnacji, Klient obowiązany będzie zwrócić Usługodawcy wydatki poniesione już w celu wykonania Usługi oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Usługodawcę do tej pory czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji ze szkolenia, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Usługodawcę.

 8. Jeżeli przed wykonaniem Usług nastąpi rezygnacja przez Usługodawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.

 9. W przypadku niewykonania Usług w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Usług w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Usługodawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niewykonane Usługi.

 10. Postanowienia niniejszego punktu 4. Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Firmą na Prawach Konsumenta.

5) Sposób i termin płatności za usługi

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy. Poniższe sposoby płatności są dostępne w zależności od rodzaju Usługi oraz uzgodnień Usługodawcy i Klienta:

  a) Płatność elektroniczna lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, natychmiastowo po złożeniu Zamówienia (dla warsztatów i szkoleń rezerwowanych online).

  b) Płatność kartą płatniczą, gotówką (na miejscu) lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie miesięcznej zbiorczej faktury w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia i dostarczenia Klientowi (dla wizyt u specjalistów rezerwowanych telefonicznie lub osobiście).

 2. Dostępność jednej lub więcej z powyższych form płatności wskazywana jest Klientowi przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług. W zależności od danej Usługi, Usługodawca może na przykład wymagać przedpłaty w całości lub części, umożliwiać płatność zaliczkową w części albo płatność po wykonaniu Usług na podstawie miesięcznej zbiorczej faktury.

6) Prawa autorskie do treści usługodawcy

 1. Treści i materiały udostępniane w ramach Usług mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

 2. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści i materiałów wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Klientowi w ramach Usług. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści i materiałów jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści i materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 4. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych.

7) Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie internetowym

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Rezerwacji, Formularz Aplikacyjny, Formularz Rekrutacyjny oraz Newsletter.

 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Konto jest również zakładane przez Usługodawcę podczas rezerwacji Usług, tj. wizyty, szkolenia lub warsztatu. W takim przypadku Usługodawca udostępnia Klientowi dane dostępowe do Konta.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 5. Usługobiorcy zabrania się posiadania więcej niż jednego Konta w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

 6. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.

 7. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lokomotywa-gliwice.pl.

 8. Założenie Konta jest konieczne dla rezerwacji szkolenia/warsztatu (samodzielne założenie Konta przez Klienta) oraz podczas telefonicznej lub osobistej rezerwacji wizyty w Centrum Terapii (na indywidualne lub grupowe terapie) – wówczas Konto jest zakładane dla Klienta przez Usługodawcę. Założenie Konta jest konieczne w w/w przypadkach ze względów technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia Klientowi możliwości skorzystania z usług Usługodawcy.

 9. Korzystanie z Formularza Rezerwacji szkoleń/warsztatów rozpoczyna się z chwilą dodania przez Usługobiorcę Usługi do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).

 10. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 11. Korzystanie z Formularza Aplikacyjnego rozpoczyna się po przejściu do zakładki „Oferty pracy” i kliknięciu przycisku „Aplikuj”. Przesłanie zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Aplikacyjnego dostępnego na stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).

 12. Usługa Elektroniczna Formularz Aplikacyjny świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Aplikacyjnego kończy się z chwilą przesłania odpowiedz na ogłoszenie o pracę za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przesyłania odpowiedzi za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 13. Korzystanie z Formularza Rekrutacyjnego rozpoczyna się po przejściu do zakładki „Przedszkole” i wybrania opcji „Rekrutacja”. Przesłanie zgłoszenie dziecka do rekrutacji do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rekrutacyjnego dostępnego na stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).

 14. Usługa Elektroniczna Formularz Rekrutacyjny świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Rekrutacyjnego kończy się z chwilą przesłania zgłoszenia dziecka za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przesyłania zgłoszenia dziecka za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 15. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy wypełnianiu jednego z formularzy w Serwisie Internetowym.

 16. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lokomotywa-gliwice.pl.

 17. Wszelkie reklamacje oraz inne zgłoszenia dotyczące Usług Elektronicznych oraz sposobu działania Serwisu Internetowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@lokomotywa-gliwice.pl. Usługobiorca powinien podać swoje dane kontaktowe oraz przedstawić zwięźle informacje dotyczące zgłaszanego problemu technicznego lub innej nieprawidłowości. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

8) Kontakt z usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@lokomotywa-gliwice.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9) Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy, jeżeli świadczone Usługi są niezgodne z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów zawartych z Usługodawcą można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@lokomotywa-gliwice.pl).

 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności zgłoszenia.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10) Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących Konsumentami.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy o Świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.

 6. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta.

11) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.

12) Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także Firmą na Prawach Konsumenta.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.

 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę oraz zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

 7. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy o Świadczenie Usług, a w razie braku zawarcia Umowy, nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.

 9. W razie rezygnacji z Usług w terminie krótszym 5 Dni Roboczych przed uzgodnionym terminem organizacji szkolenia, Usługobiorca może zostać obciążony przez Usługodawcę pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu, w którym organizowane będzie szkolenie, a także zmiany osoby prowadzącej szkolenie, co nie będzie rodzić po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu organizacji szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Usługodawca ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja osoby prowadzącej, nagła niedostępność miejsca szkolenia. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia z przyczyn, o których mowa w poniższym punkcie Regulaminu, nie będzie rodzić po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie świadczonych usług; dodania lub usunięcia usług; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z usług lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto lub Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Usługobiorca będący Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Lokomotywa-gliwice.pl