Polityka Prywatności

1. RODO

1.1 CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.2 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest:

Gabinet Psychologiczny Lokomotywa
Magdalena Stolarczyk
ul. Francuska 98a/11
40-507 Katowice, Polska
NIP 9542807399

LokoLogo
Katarzyna Jeziorska
ul. Poezji 11/15
44-113 Gliwice, Polska
NIP 5472087005

z siedzibą w Gliwicach, ul. Portowa 16, 44-102.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

1.3 W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

1.3.1 wykonywania działalności terapeutycznej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów terapeutycznych, kontraktów terapeutycznych, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) – „obowiązek prawny”

1.3.2 wykonywania działalności terapeutycznej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”,

1.3.3 umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci,
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności terapeutycznej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

 

 

1.4 JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przez okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację.


1.5 PRAWA KLIENTA

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

1.5.1 dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

1.5.2 sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

1.5.3 przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

1.5.4 usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.


Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 

1.6 KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

1.6.1 podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

1.6.2. innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

1.7 JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza Centrum zaprasza do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: admin@lokomotywa-gliwice.pl

2. PROFILOWANIE

2.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
2.2. Administrator może korzystać w Witrynie www.lokomotywa-gliwice.pl z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie konkretnego dokumentu, przypomnienie o niedokończonych formularzach, stronach, które mogą odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z proponowanych udogodnień.
2.3. Profilowanie w Witrynie polega na analizie formularzy osobowych danej osoby przez Administratora i zakwalifikowaniu jej do grupy Klientów Centrum Terapii, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego lub obu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać zindywidualizowane formularze czy wiadomości. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez Klienta (jednakże obligatoryjnie by korzystać z usług CT i TPP Lokomotywa) zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
2.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. W takim przypadku konieczne jest zawiadomienie Administratora o żądaniu usunięcia danych i Konta.

3. COOKIES W WITRYNIE LOKOMOTYWA-GLIWICE.PL I ANALITYKA

 

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
3.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

3.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Lokomotywa-gliwice.pl w następujących konkretnych celach:

 

3.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Lokomotywa-gliwice.pl jest możliwe w następujący sposób:

3.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki logowania poprzez Formularz Logowania z uwagi na niezapamiętywanie danych).
3.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Witrynę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
3.7. Administrator może korzystać w Witrynie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Witrynie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryny i analizie ruchu w Witrynie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Witrynie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Witrynę oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
3.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1. Witryna Lokomotywa-gliwice.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Witryny Administratora.