Statut TPP Lokomotywa

 

Statut
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa
Organizacja wychowania przedszkolnego
w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Lokomotywa w Gliwicach.

§1
Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia

1. Punkt Przedszkolny jest niepubliczną formą wychowania przedszkolnego zwaną dalej
„Punktem”.
2. Ustalona i używana w pełnym brzmieniu nazwa Punktu to: Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny Lokomotywa.
3. Siedziba Punktu znajduje się w Gliwicach 44-102 ul. Portowa 16.
4. Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r., w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania, (Dz.U. 2017 poz. 1657)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. W sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. W sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578)

5. Organem prowadzącym Punkt jest Lokomotywa Sp. z o.o. ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice,
KRS: 0000902305, NIP: 969-164-64-64, reprezentowana przez Magdalenę Stolarczyk oraz
Katarzynę Jeziorską.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
7. Organem sprawującym wewnętrzny nadzór pedagogiczny w Punkcie jest Dyrektor lub
oddelegowane przez niego osoby do pełnienia wybranych funkcji.

§2
Cele i zadania Punktu

1. Punkt realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w
rozporządzeniu MEN – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego poprzez:

• Kompleksową diagnostykę i wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego
rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami,
oraz ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia posiadanej przez dziecko
niepełnosprawności.
• Realizację założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we
wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.
Lokomotywa – Przedszkole i Centrum Terapii, ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice, tel. 795 255 930
www.lokomotywa-gliwice.pl, biuro@lokomotywa-gliwice.pl
• Ścisłą współpracę z rodziną w procesie rewalidacyjno-wychowawczym,
uwzględniającą potrzeby i możliwości rodziny dziecka niepełnosprawnego.
2. Zadania Punktu Przedszkolnego wynikające z powyższych celów wspomagania rozwoju,
wychowania i kształcenia:
• Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy
edukacyjno-terapeutyczne, opracowane na podstawie wieloaspektowej diagnozy,
dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej
aktywności i motywacji do działania.
• Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym
oraz w czasie zajęć poza terenem Punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
• Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 3 do 9
roku życia, realizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
• Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i
wyrażania własnych przeżyć.
• Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształtowanie
gotowości szkolnej.
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, stosowne do możliwości
wychowanków.
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i
rówieśnikami, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych.
• Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Rozwijanie wrażliwości
estetycznej i higienicznej.
• Przeprowadzanie treningów czystości.
• Wspomaganie rozwoju mowy dzieci i innych form komunikacji alternatywnej.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
• Zapewnienie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej,
muzycznej i ruchowej.
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
• Kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwienie rozumienia zjawisk
zachodzących w przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym otoczeniu
dziecka.
• Wdrażanie elementów wychowywania rodzinnego, obywatelskiego i
patriotycznego.
• Wybór najbardziej efektywnych metod, form i sposobów pracy, dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnością/dysfunkcją.
• Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji
oddziaływań rewalidacyjnych.
• Przeprowadzenie treningów jedzenia dla dzieci z wybiórczością żywieniową.
• Przeprowadzanie treningów odwrażliwiania dla dzieci z trudnościami
sensorycznymi.
• Organizowanie warsztatów dla rodziców w celu edukowania i instruowania
odnośnie pracy z dziećmi.
• Organizowanie zajęć wspólnych rodziców z dziećmi w celu wprowadzania rodzica
w proces terapeutyczny.
• Organizowanie zajęć dodatkowych np. w postaci warsztatów okolicznościowych
(np. pikników rodzinnych, warsztatów świątecznych) z rodzicami i dziećmi w celu
generalizowania umiejętności nauczonych w przedszkolu na środowisko rodzinne
m.in. wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków, wspólne wykonywanie
prac plastycznych, uczestniczenie we wspólnych grach i zabawach itp.
• Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola w celu rozbudzania dziecięcej
ciekawości oraz stymulowania rozwoju poznawczego, a także kształtowania
procesu socjalizacji.
• Organizowanie zajęć poza terenem przedszkola w celu generalizowania oraz
poszerzania umiejętności społecznych np. wyjścia do sklepu, wyjścia do restauracji,
wyjścia do kina itp.
• Przeprowadzenie profilaktycznych przesiewowych badań np. badanie słuchu, wad
postawy, zaburzenia przetwarzania słuchowego itp.
• Przeprowadzanie okresowych badań poziomu funkcjonowania dzieci z
wykorzystaniem standaryzowanych testów psychologicznych, logopedycznych w
celu sprawdzenia postępów lub regresów w procesie terapeutycznym.

3. Sposoby realizacji zadań:

• Opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach do
kształcenia specjalnego.
• Organizowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych dostosowanych do potrzeb
dzieci w tym zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych (muzykoterapia,
rehabilitacja, logopedia, terapia psychologiczna, terapia behawioralna, terapia
integracji sensorycznej, dogoterapia i inne).
• Współpraca z ośrodkami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz
ich rodzinom.
• Dbanie o rozwój fizyczny i ruchowy poprzez zajęcia w salach rehabilitacyjnych
oraz na świeżym powietrzu.
• Organizowanie spotkań na terenie przedszkola oraz wyjść poza teren punktu
przedszkolnego w celu integracji i zaznajamiania dzieci z szerszym środowiskiem.
• Dobór wykwalifikowanej kadry nauczycieli/terapeutów stosownie do potrzeb i
rodzaju prowadzonych zajęć.
• Stałe wspieranie procesu dokształcania pracowników w celu zapewnienia
odpowiednich kwalifikacji kadry poprzez m.in., finansowanie studiów
podyplpmowych, kursów i szkoleń.
• Wyposażenie Punktu w pomoce oraz materiały dydaktyczne, potrzebne do
prowadzania procesu edukacyjnego oraz terapeutycznego dzieci.
• Podstawową jednostką organizacyjną Punktu jest grupa, obejmująca dzieci z
uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

§3
Organizacja pracy

1. Punkt przedszkolny prowadzi zajęcia przez 12 miesięcy z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni, które zostaną ustalone jako wolne przez Dyrektora Punktu.
Rok szkolny trwa od 01.09 do 31.08. Dokładną rozpiskę dni wolnych Rodzic otrzymuje na
początku każdego roku szkolnego (w ciągu dwóch pierwszych tygodni września). Rozpiska
dni wolnych jest również do stałego wglądu w aplikacji INSO.
2. Punkt jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
15:30. Organ prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany godzin funkcjonowania
Punktu.
3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem
dodatkowych zajęć indywidualnych, terapeutycznych i grupowych. Ramowy plan dnia
rodzic otrzymuje na początku każdego roku szkolnego (wrzesień).
4. Punkt przedszkolny prowadzi zajęcia z zakresu: rewalidacji, rehabilitacji, logopedii, terapii
integracji sensorycznej, terapii behawioralnej, treningu umiejętności społecznych, terapii
psychologicznej i psychopedagogicznej i inne zajęcia wynikające z indywidualnych
potrzeb dzieci.
5. Punkt oferuje realizacje bezpłatnych oraz płatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
logorytmika, dogoterapia, hipoterapia, język angielski, teatrzyk, muzyka, wizyty ciekawych
gości, wycieczki do zoo, kina, warsztaty tematyczne itp. Rodzic będzie na bieżąco
informowany o organizowanych zajęciach oraz o ewentualnych kosztach związanych z
uczestniczeniem w zajęciach dodatkowych.
Informację dotyczącą wycieczek oraz wydarzeń organizowanych poza Punktem, Rodzic
otrzyma z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Rodzic każdorazowo wyraża
pisemną zgodę na wycieczkę (poprzez aplikację INSO), z pominięciem wycieczek
cyklicznych (np. hipoterapia) oraz spacerów, na które Rodzic może wyrazić stałą zgodę
podczas zawierania umowy o świadczenie usług w TPP Lokomotywa.
6. Punkt może w ciągu roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od
bieżących potrzeb.
7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez
MEN.
8. Punkt realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, której treści zawarte
są w indywidualnych programach terapeutyczno-edukacyjnych, realizowanych po
uzyskaniu pisemnej zgody Rodzica.
9. Do Punktu Przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci niepełnosprawne: z autyzmem, w tym zespołem
Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
10.Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane jest kształcenie
specjalne, w ramach którego dziecko ma indywidualnie dostosowany program edukacyjno-terapeutyczny
oraz organizowane zajęcia rewalidacyjne.
11. Dla wszystkich dzieci uczęszczających do Punktu przeprowadzana jest dwa razy do roku
wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, a także dla dzieci od 6 do 8 roku życia
dodatkowo, ocena gotowości szkolnej, która przekazywana jest Rodzicom.
12. Wszystkie dzieci podlegają ciągłej obserwacji pedagogicznej oraz specjalistycznej, celem
której poznanie jest możliwości edukacyjnych dziecka.
13. Punkt Przedszkolny przeprowadza diagnozy funkcjonowania, diagnozy inteligencji oraz
re-diagnozy, przesiewowe testy słuchu oraz inne potrzebne testy i badania, odpowiednio do
potrzeb dzieci. Podczas diagnoz wykorzystywane są standaryzowane testy psychologiczne
oraz narzędzia diagnostyczne.
14. W Punkcie Przedszkolnym realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
wychowankom i ich rodzicom.
15. Pomoc Psychologiczna realizowana jest poprzez:

• współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną
• organizację regularnych porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
• Organizację zajęć logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno –
społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

16. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w rewalidacyhny, zajęć nie odrabia się. W
przypadku dłuższej ciągłej nieobecności dziecka (co najmniej miesiąc) materiały w ramach
zajęć z podstawy programowej oraz z rewalidacji przesyłane są w formie zdalnej.
17. W okresie ferii, wakacji (lipiec i sierpień), dni ustawowo wolnych od zajęć orzaz dwóch
pierwszych tygodni września zajęcia rewalidacyjne nie odbywają.
18. W okresie ferii oraz wakacji w grupach odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
19. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się przez cały rok z
pominięciem dni ustawowo wolnych od zajęć.
20. Procedury organizowania kształcenia specjalnego oraz udzielania pomocy psychologiczno
– pedagogicznej określone są w załączniku nr 1 „Procedury organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w Terapeutycznym Punkcie
Przedszkolnym Lokomotywa”.
21.Na wniosek Rodzica dziecko może mieć zorganizowane zajęcia w ramach Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka. Procedury udzielania WWRD określają odrębne przepisy
– załącznik nr 2 „Procedury organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w
Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Lokomotywa”.

§4
Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego

1. Rekrutacja do Punktu trwa cały rok. W przypadku braku miejsc, dziecko, po pozytywnym
przejściu rekrutacji, zostaje wpisane na listę rezerwową.
2. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu jest posiadanie orzeczenia o kształceniu
specjalnym na okres przedszkolny, wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną, oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z ustalonym cennikiem. Wpisowe jest
płatne jednorazowo na cały okres przedszkolny.
3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrekcji, może zostać przyjęte dziecko, które jest w
trakcie procedury ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do czasu
uzyskania orzeczenia, jednak nie dłużej niż 2 miesiące. W takiej sytuacji Rodzic
zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty (niezależnie od opłaty za czesne) w
wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) za jeden miesiąc uczęszczania dziecka do Punktu.
4. Liczba miejsc ustalona jest zgodnie z obowiązującymi normami i maksymalnie wynosi 19
dzieci. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci.
5. W przypadku przekroczenia liczby kandydatów w stosunku do liczby wolnych miejsc
pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Punktu w poprzednim roku przedszkolnym.
6. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia Karty Dziecka oraz pozostałych dokumentów
zgodnie z prawdą oraz powiadomienia Punktu o wszelkich istotnych informacjach
dotyczących Dziecka (zmiana sytuacji rodzinnej, farmakoterapia itp.)
7. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w porozumieniu z kadrą pedagogiczną
Punktu Przedszkolnego, po rozmowie z Rodzicami.
8. Decyzje o przyjęciu przekazywane są rodzicom osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.

§5
Organy Punktu Przedszkolnego

1. Organami Punktu Przedszkolnego są:

◦ Organ prowadzący
◦ Dyrektor prowadzący Punkt przedszkolny – powoływany i odwoływany przez organ
prowadzący
◦ Wicedyrektor – powoływany i odwoływany przez Dyrektora

2. Organy Punktu ściśle współpracują z organem prowadzącym.
3. Organ prowadzący odpowiada za działalność Punktu.

§6
Zadania i kompetencje poszczególnych organów Punktu Przedszkolnego

1. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

a) Nadzór nad zgodnością celów realizowanych przez Punkt ze Statutem;
b) Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy punktu;
c) Zapewnienie warunków działania Punktu, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
d) Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji metod
pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
e) Wykonywanie zadań inwestycyjnych
f) Zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej oraz obsługi finansowej;
g) Nadzór nad Punktem w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
h) Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Punktu;
i) Decydowanie o wysokości opłat za Punkt oraz usługi oferowane przez Punkt;
j) Wyposażenie Punktu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, oraz innych
zadań;
k) Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
Dyrektora;
l) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora w sprawach dzieci oraz w sprawach
pracowniczych.

2. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny jest zobowiązany i uprawniony do:

a) Realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty w
Katowicach;
b) Reprezentowania Punktu na zewnątrz;
c) Bieżącego zarządzania pracą punktu przedszkolnego;
d) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług
przedszkolnych;
e) Wydawania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Punktu
przedszkolnego na podstawie nieprzestrzegania przez rodziców zasad Umowy;
f) Nadzoru pedagogicznego
g) Zapewnienia pomocy nauczycielom i terapeutom w realizacji ich zadań oraz ich
doskonalenia zawodowego;
h) Dysponowania i zarządzania budżetem Punktu w kwocie określonej przez
Organ prowadzący wraz z ponoszeniem odpowiedzialności za jego prawidłowe
wykorzystanie;
i) Obserwowania zajęć i na prośbę terapeutów i nauczycieli wydawania opinii na
temat ich pracy;
j) Organizowania i nadzorowania procesu rekrutacyjnego;
k) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Punkcie i wykonuje
wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników
Punktu
l) koordynowanie oraz nadzorowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno –
pedagogicznej
oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

3. Wicedyrektor jest zobowiązany i uprawniony do:

a) Bieżącego zarządzania pracą punktu przedszkolnego;
b) Zawierania i rozwiązywania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o
świadczenie usług przedszkolnych;
c) Reprezentowania Punktu na zewnątrz;
d)Organizowania i nadzorowania procesu rekrutacyjnego;
e) Koordynowania pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju;
f) Sprawowania bezpośredniego nadzoru nad terminowością i prawidłowością
realizacji zadań zleconych terapeutom i nauczycielom;
g) Nadzoruje przygotowanie wycieczek i wyjść do najbliższego otoczenia;
h)archiwizowania dokumentacji;
i) współorganizowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w zakresie
powierzonym przez Dyrektora
j)wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora
k)organizowanie doraźnych zastępstw nauczycieli
l) występowanie do dyrektora w sprawie nagradzania pracowników
m) bieżące monitorowanie potrzeb przedszkola i ofert podmiotów świadczących usługi
w zakresie szkoleń bhp oraz doskonalenia zawodowego
n) współpraca z instytucjami, podmiotami zewnętrznymi i rodzicami w zakresie
wyznaczonym przez dyrektora
o) kierowanie pracami dotyczącymi przygotowania imprez i uroczystości
przedszkolnych
p) rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej

§7
Prawa i obowiązki dzieci oraz rodziców

1. Każde dziecko uczęszczające do Punktu ma zagwarantowane prawa wynikające z
Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:

• prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznoterapeutycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
• szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
• ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej lub psychicznej,
• poszanowania jego godności osobistej,
• poszanowania własności, opieki i ochrony,
• akceptacji i tolerancji jego osoby.

2. Wychowankowie Punktu mają obowiązek:

• traktowania z szacunkiem wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych,
• aktywnego udziału w zajęciach,
• szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,
• sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce,
• przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa,
• przestrzegania zasad grupy ustalonych wspólnie z terapeutą/nauczycielem.

3. W Punkcie Przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej i fizycznej.
4. Wszelkie procedury mające na celu modyfikację niechcianych zachowań, uprzednio
konsultowane są z Rodzicem/Opiekunem i wdrażane po uzyskaniu pisemnej zgody
Rodzica/Opiekuna.
5. Rodzice mają prawo do:

• zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET)
oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,
• uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
• uzyskiwania porad i wskazówek od terapeutów/nauczycieli w rozpoznawaniu
zaistniałych trudności edukacyjno-wychowawczych oraz w doborze metod
udzielania dziecku pomocy i wsparcia,
• Uczestnictwa w spotkaniach w celu wymiany informacji na tematy prowadzonej
terapii i edukacji.

6. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

• przestrzeganie przepisów zamieszczonych w niniejszym dokumencie;
• współpracowanie z kadrą Punktu w prowadzeniu działań terapeutycznych i
edukacyjnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój dziecka;
• poszanowanie godności dziecka;
• informowanie nauczycieli i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć
wpływ na zachowanie i postępy Dziecka;
• punktualne przyprowadzanie i odbieranie z placówki dziecka
• przyprowadzanie do Punktu Dziecka zdrowego
• jak najszybsze odebranie Dziecka w sytuacji, gdy kadra poinformuje o wystąpieniu
u Dziecka objawów chorobowych
• okazanie zaświadczenia lekarskiego o możliwości uczęszczania Dziecka do Punktu
w przypadku, gdy widoczne są u Dziecka objawy chorobowe, które nie są zaraźliwe
i które nie pogarszają funkcjonowania psychoruchowego Dziecka
• informowanie w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach
• niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Punktu o zaistniałych zatruciach
pokarmowych oraz chorobach zakaźnych i pasożytniczych
• terminowe uiszczanie odpłatności za czesne, wyżywienie i/lub dodatkowe zajęcia
dziecka w Punkcie Przedszkolnym,
• powiadomienie Punktu Przedszkolnego o każdorazowej zmianie adresu
zamieszkania oraz telefonów kontaktowych,
• korzystanie z aplikacji INSO w celu komunikacji oraz zgłaszania nieobecności
dziecka.

7. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków:

• Na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny –
obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
• W przypadku, gdy rodzice zalegają z opłatami ponad miesiąc od daty płatności (po
wcześniejszym, jednokrotnym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w
wyznaczonym terminie)
• Dziecko nie uczęszcza do Punktu dłużej niż miesiąc i nie ma informacji od
rodziców/opiekunów prawnych na temat powodu nieobecności.
• W dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z
ważnej przyczyny. Ważną przyczyną jest: rażące naruszenie przez Rodziców
postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Umowy, mimo wcześniejszego
jednokrotnego pisemnego wezwania ich do zaniechania naruszeń; zaleganie z
zapłatą należnych opłat przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, pomimo wcześniejszego
pisemnego wezwania do zapłaty zaległej należności.
• W przypadku zmiany stanu zdrowia lub zachowania Dziecka, która uniemożliwia
zapewnienie mu należytej opieki w Punkcie oraz, jeżeli zachowanie Dziecka
stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa jego samego i/lub innych dzieci
przebywających w Punkcie, przy równoczesnym braku współpracy Rodzica na
terapię tego zachowania Punkt może wypowiedzieć umowę w trybie
natychmiastowym.

§8
Opłaty

1. Pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, określona w cenniku.
2. Pobyt dziecka w Punkcie w godzinach 8:00 – 15.30 jest płatny, cenę określa aktualnie
obowiązujący Cennik TPP Lokomotywa, będący załącznikiem nr 1 do Umowy o
pobyt dziecka w TPP.   Opłaty dokonuje się za pomocą aplikacji INSO, na podstawie
wystawionego rachunku.
Opłata miesięczna jest stała, niezależna od nieobecności dziecka w Punkcie.
3. Rodzice uiszczają opłatę za miesięczne wyżywienie dziecka w kwocie zgodnej z
cennikiem.
Opłaty dokonuje się za pomocą aplikacji INSO, na podstawie wystawionego rachunku.
4. Ze względu na występowanie nietolerancji pokarmowych, diet oraz wybiórczości
pokarmowych specyficznych dla spektrum autyzmu, za zgodą Dyrekcji, Rodzic może
dostarczać do placówki własne jedzenie. Regulamin przynoszenia własnego jedzenia
opisany jest w załącznik nr 4 „Regulamin przynoszenia własnego wyżywania dla dziecka
do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa”. Rodzic chcący przynosić
własne jedzenie do TPP Lokomotywa powinien złożyć pisemny wniosek o taką możliwość
(załącznik nr 1 do „Regulamin przynoszenia własnego wyżywania dla dziecka do
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa”), wniosek każdorazowo
rozpatrywany jest przez Dyrekcję TPP Lokomotywa. Po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku i podpisaniu stosownej umowy Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
wyżej wymienionego Regulaminu.
5. W przypadku zgłoszenia przez Rodzica w aplikacji INSO nieobecności dziecka do godziny
15.30 dnia poprzedzającego nieobecność, opłata za posiłki w dniu następnym nie nalicza
się. Zgłoszenie nieobecności w danym dniu do godziny 7.30 powoduje nie naliczenie się
kosztu obiadu oraz podwieczorku w danym dniu. Brak zgłoszenia nieobecności w aplikacji
INSO lub zgłoszenie jej po godzinie 7.30 skutkuje naliczeniem się pełnej opłaty za
wyżywienie w danym dniu.
6. Pozostałe opłaty związane z jedzeniem (nagrody biologiczne dla dzieci, przekąski i
catering na warsztaty i uroczystości, jedzenie poza placówką tj. podczas wycieczek, wizyty
w restauracjach oraz produkty niezbędne do przeprowadzenia zajęć sensoplastycznych,
edukacyjnych i innych) ponosi TPP Lokomotywa. Nie wyklucza się współudziału
finansowego rodzica w wyżej wymienionych sytuacjach i aktywnościach, za jego zgodą
oraz przy wcześniejszym poinformowaniu Rodzica o organizowanym wydarzeniu i
kosztach z nim związanych.
7. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pakietu zajęć terapeutycznych/
rehabilitacyjnych/artystycznych, wykraczających poza program podstawowej terapii w
ramach Centrum Terapii Lokomotywa.

§9
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. Dziecko przebywające w Punkcie jest pod opieką nauczyciela lub terapeuty, który
organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczno-rewalidacyjne
zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe/terapeutyczne organizowane w Punkcie jest
pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
3. Nauczyciel/terapeuta jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu
dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym.
4. Każdorazowo nauczyciel/terapeuta kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć,
szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczyciel/terapeuta może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w
tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
6. Obowiązkiem nauczyciela/terapeuty jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w
sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o
zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona
temperatura.
7. W przypadku choroby dziecka nauczyciele/terapeuci nie zapewniają opieki nad dzieckiem.
Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie
Przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy
to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Punktu bez względu na zakres ich
czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom.
9. W Punkcie nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza
udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. W szczególnych wypadkach, na pisemny
wniosek Rodzica, Dyrektor może wyrazić zgodę na podawanie leku dziecku na terenie
Punktu Przedszkolnego przez nauczyciela. Procedura podawana leku jest każdorazowo
uzgadniana z rodzice i szczegółowo opisana w wyżej wymienionym wniosku. Wniosek
stanowi załącznik nr 1 do „Procedur bezpieczeństwa dzieci w Punkcie Punkcie
Przedszkolnym Lokomotywa”.
10. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę
z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice dziecka.
11. Obowiązkiem nauczyciela/terapeuty jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, ppoż.,
przepisów ruchu drogowego.
12. Wycieczki i spacery poza teren Punktu odbywają się przy udziale wymaganej prawnie
liczby opiekunów. „Regulamin wycieczek i wyjść obowiązujący w Terapeutycznym
Punkcie Lokomotywa” stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.
13. Procedury związane z bezpieczeństwem dzieci w Punkcie oraz poza nim określa załącznik
nr 3 do nieniejszego Statutu, o nazwie „Procedury bezpieczeństwa dzieci w
Terapeutycznym Punkcie Lokomotywa”.

§10
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Punktu Przedszkolnego osobiście przez
rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu
tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w
dokumentacji dziecka.
2. Dziecko należy przyprowadzić najpóźniej do godziny 9:00, a odebrać najpóźniej do
godziny 15.30. Wszelkie odstępstwa od tych godzin muszą być uprzednio zgłaszane
Nauczycielom lub przez aplikację INSO.
3. Dzieci przyprowadzane do Punktu powinny być oddane pod opiekę bezpośrednio osobie
dorosłej będącej pracownikiem dydaktycznym Punktu Przedszkolnego.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z Punktu.
5. Osoby odbierające dziecko nie mogą być pod wpływem alkoholu.

§11
Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy
programowej wychowania przedszkolnego

1. Na terenie Punktu na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe,
wykraczające poza podstawowy pakiet zajęć wynikający z Indywidualnego Programu
Edukacyjno – Terapeutycznego.
2. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców, chyba że w ofercie zajęć jest
informacja o pokryciu kosztów przez Punkt Przedszkolny.
3. Czas trwania i terminy zajęć dodatkowych dostosowane są do możliwości rozwojowych
dzieci.
4. Organizacja, terminy i wysokość opłat za zajęcia dodatkowe ustalana jest przez Dyrektora
placówki.

§12
Zakres zadań i praw nauczycieli/terapeutów prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami:

1. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli, terapeutów (pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów SI, itp.) oraz pomoce-nauczycieli.
2. Nauczyciele, terapeuci, pomoce-nauczycieli mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę lub umów cywilnoprawnych.
3. Dopuszcza się również możliwość pracy stażystów, praktykantów (psychologów,
pedagogów, studentów ww. kierunków).
4. Nauczyciele w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie)
pedagogiczne minimum na poziomie studiów licencjackich.
6. Terapeuci w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć.
7. Pomoce – nauczycieli w punkcie przedszkolnym nie muszą posiadać przygotowania
(wykształcenia) pedagogicznego i/lub psychologicznego.
8. Szczegółowe prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Punkcie przedszkolnym określają
umowy zawarte z personelem Punktu przedszkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy.
9. Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w
punkcie przedszkolnym określają zakresy czynności znajdujące się w teczkach akt
osobowych.
10. Nauczyciel/terapeuta szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
11. Punkt prowadzi współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną
dla dzieci różnymi metodami terapeutycznymi.
12. Do zakresu zadań nauczycieli/terapeutów należy:

• planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z
obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia
odpowiedzialności za jej jakość,
• wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
• terapeuta przeprowadza diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w
roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie
przez dziecko nauki w szkole podstawowej.
• stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w
Punkcie Przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
• współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
zdrowotną i inną,
• dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych,
• współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do
znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu
oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
• prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących,
• inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, integracyjnym,
• sprawowanie opieki nad dziećmi przez cały czas pobytu dzieci w placówce, jak
również w trakcie wycieczek i spacerów poza teren placówki
• wpisanie w dzienniku zajęć Punktu nazwisk i imion dzieci uczęszczających na
zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwisk i imion rodziców/prawnych
opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność
dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych.
• potwierdzenie podpisem w dzienniku zajęć w aplikacji INSO przeprowadzenie
zajęć wychowawczo-dydaktycznych w danym dniu.
• realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej
działalności Punktu Przedszkolnego.

13. Nauczyciel/terapeuta otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i
utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

• rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,
• uzgodnienia form pracy w działaniach edukacyjno-terapeutyczno- wychowawczych
wobec dziecka, włączenie ich w życie Punktu Przedszkolnego i proces
terapeutyczny dziecka.

14. Nauczyciele/terapeuci mają prawo do:

• szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
• wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,
• swobody wyboru metod realizacji programu,
• jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
• stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
• wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

15. Nauczyciel/terapeuta prowadzący zajęcia oraz inne osoby pracujące w Punkcie
obowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych
prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
16. Stosunek pracy pracowników regulują odrębne przepisy określone w Kodeksie Pracy
oraz w wewnętrznym Regulaminie Pracy TPP Lokomotywa.

§13
Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej, terapeutycznej i opiekuńczej

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie w danym roku
szkolnym jest dokumentowany w formie dzienników zajęć Punktu prowadzonych
elektronicznie w aplikacji INSO oraz archiwizowanych w formie elektronicznej.
2. W dzienniku zajęć przedszkolnych wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających
na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/ opiekunów i adresy
ich zamieszkania. Dodatkowo odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach,
3. Nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyje oraz w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej potwierdza ich przeprowadzenie poprzez wpis do dziennika elektronicznego
w aplikacji INSO.

§14
Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność

1. Środki finansowe na działalność Punktu pochodzą z:

• dotacji z budżetu gminy (dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczona
na kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na etap
edukacji przedszkolnej),
• darowizn i pozyskanych funduszy na rzecz placówki’
• płatnych usług oferowanych przez Punkt, w tym czesne.

§15
Postanowienia końcowe

1. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację w formie elektronicznej (dzienniki zajęć
przedszkola, dzienniki specjalistyczne, zajęć dodatkowych i dziennik zajęć wwr).
Pozostała dokumentacja dzieci w tym IPET, WOPFU, programy WWR oraz diagnozy i
ewaluacje przechowywane są w formie papierowej i archiwizowane przez okres wymagany
przepisami prawa.
2. Organizacja Wychowania Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich
członków społeczności Punktu, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.
3. Niniejszy Statut uchyla Statut z dnia 01.07.2022 roku i wchodzi w życie z dniem
01.09.2023 roku.
4. W celu zapewnienia możliwości zaznajomienia się ze Statutem Punktu Przedszkolnego
Lokomotywa przez wszystkich zainteresowanych zostanie on udostępniony w siedzibie
Punktu oraz na stronie internetowej www.lokomotywa-gliwice.pl

Załączniki
1) załącznik nr 1: „Procedury organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Lokomotywa”
2) załącznik nr 2: „Procedury organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w
Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Lokomotywa”
3) załącznik nr 3: „Procedury bezpieczeństwa dzieci w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym
Lokomotywa”
4) załącznik nr 4: „Regulamin przynoszenia własnego jedzenia do Terapeutycznego Punktu
Przedszkolnego Lokomotywa”
5) załącznik nr 5: „Regulamin wycieczek i wyjść obowiązujący w Terapeutycznym Punkcie
Przedszkolnym Lokomotywa”