Terapia behawioralna

Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna) jest to podparte licznymi badaniami podejście naukowe do pracy nad zachowaniem. Wykorzystuje procedury wywodzące się z praw uczenia się, aby dzięki nim kształtować adekwatne społecznie umiejętności oraz redukować zachowania niepożądane.

Trzy główne cele tej terapii to:
1. Rozwijanie zachowań pożądanych oraz zwiększenie ilości zachowań, które dziecko już ma w swoim repertuarze zachowań, a także kształtowanie całkiem nowych umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania dziecka.
2. Redukowanie zachowań niepożądanych przez zmniejszanie ich ilości oraz zastępowanie ich zachowaniami pożądanymi i akceptowalnymi społecznie.
3. Generalizacja i utrzymywanie efektów terapii – dzięki temu nowe umiejętności są wykorzystywane przez dziecko w różnych sytuacjach.
Stosowana Analiza Zachowania znajduje praktyczne zastosowanie w terapii osób o zaburzonym rozwoju. Opiera się przede wszystkim na motywacji dziecka oraz na pozytywnych wzmocnieniach, co daje najlepsze efekty dla kształtowania nowych umiejętności.

Diagnoza funkcjonalna
Diagnoza opiera się o cykl spotkań z rodzicami lub opiekunami, prowadzonych przez zespół diagnostyczny. Diagnoza rozpoczyna się od dokładnego wywiadu z rodzicem, a następnie prowadzona jest obserwacja dziecka podczas zabawy swobodnej oraz kierowanej (z udziałem rodzica, diagnosty). Kolejny etap diagnozy oparty jest o narzędzie PEP-R. Warto, aby na pierwszym spotkaniu diagnostycznym, rodzic miał ze sobą dokumentację dotyczącą dziecka (opinie od lekarzy, z poradni, z przedszkola itp.). Po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną dziecka, na którą składa się sprawozdanie wraz z zaleceniami. Na prośbę rodzica może być również wydana opinia.

Terapia indywidualna
Proces terapii zaczyna się od konsultacji z rodzicem oraz szczegółowej diagnostyki. Na tej podstawie opracowuje się cele terapii dostosowane do konkretnego dziecka oraz indywidualny program terapeutyczny. Z rodzicem ustalany jest kontrakt, dotyczący zakresu godzinowego zajęć dziecka oraz zasad terapii. Terapia indywidualna jest oparta o metody Stosowanej Analizy Zachowania.