Neuroflow® diagnoza i terapia

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD, CAPD)
Słyszenie jest skomplikowanym procesem, a ucho, które odbiera dźwięk, to tylko jeden wielu elementów, dzięki którym możemy orientować się w świecie dźwięków.
Równie ważną rolę w procesie słyszenia pełni mózg. To dzięki niemu dźwięk jest przetworzony i zinterpretowany. Jeśli choć jeden z elementów układu słuchowego zawodzi, rozumienie, czy nawet sprawne komunikowanie się jest znacznie utrudnione. Zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, kiedy słuchowi stawiane są coraz trudniejsze wymagania.

Jeśli więc zauważyłaś/eś u swojego dziecka choć jeden z niżej wymienionych problemów, mimo iż słuch fizyczny działa prawidłowo, zapraszamy na diagnozę Neuroflow:

 • trudności w nauce (mimo prawidłowej inteligencji)
 • problemy rozumieniem mowy w hałasie (np. na tle klasy)
 • słaba koncentracja
 • problemy z nauką czytania, pisania i języków obcych
 • niewystarczająca uwaga
 • kłopot z pisaniem ze słuchu
 • trudności w nauce na pamięć
 • kłopot w rozumieniu długich lub złożonych poleceń
 • problem z rozumieniem szybkiej i niewyraźnej mowy
 • często prosi o powtórzenie pytania
 • „wyłącza się”, sprawia wrażenie nieobecnego
 • zaburzenia emocjonalne
 • ma problem z nawiązaniem relacji z rówieśnikami
 • chorowało często na zapalenia ucha środkowego, ostre zapalenie ucha,
 • miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy

Diagnoza Neuroflow®
Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego w naszym gabinecie przeprowadzana jest przez certyfikowanego terapeutę Neuroflow® ATS. Z reguły trwa dwie sesje (jedna sesja to około godziny).
W pierwszej kolejności zbierany jest obszerny wywiad medyczno-logopedyczny, który pozwala na dokładne przeanalizowanie problemów i ich ewentualnych przyczyn.
Następnie przy pomocy komputera i słuchawek przeprowadzana jest ocena wyższych funkcji słuchowych znormalizowanym testem Neuroflow®. W zależności od wieku dziecka test składa się z 3 do 8 zadań.
Po wykonanej diagnozie klient dostaje szczegółowy pisemny raport z wyszczególnionymi nieprawidłowościami
oraz dalsze zalecenia.
Jeśli wyniki diagnozy wskażą CAPD i opiekun wyrazi chęć, możliwe jest przeprowadzenie krótkiego treningu demonstracyjnego.
Na diagnozę zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci od 5 roku życia (dzieciom 4-letnim przeprowadzimy diagnozę ryzyka CAPD). Prosimy o przyniesienie na diagnozę wyników badania audiometrycznego lub tympanometrii.

Neuroflow® – Terapia
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego polega na aktywnym treningu słuchowym, czyli świadomym i zaangażowanym uczestniczeniu klienta w proponowanych zadaniach słuchowych. Dzięki aktywnej formie ćwiczeń oraz neuroplastyczności naszego mózgu możliwe jest dosłownie „wytrenowanie” odpowiednich partii ośrodków słuchowych – ćwiczenia powodują tworzenie i wzmacnianie potrzebnych połączeń neuronowych. Efektem treningu jest znacząca poprawa uwagi, koncentracji, rozumienia mowy w hałasie oraz ogólna poprawa funkcjonowania. Stopień trudności zadań jest dostosowany do wieku i możliwości dziecka i zmienia się elastycznie podczas terapii w zależności od udzielanych odpowiedzi.
Terapia składa się z trzech etapów (8-9 tygodni każdy) – nie każde dziecko musi uczestniczyć we wszystkich – po każdym etapie przeprowadzana jest diagnoza kontrolna, która daje jasny obraz, które umiejętności są wyćwiczone, a które należy jeszcze trenować.
Pojedyncza sesja treningowa trwa od 30 do 45 minut, a najlepsze wyniki osiąga się ćwicząc 3 razy w tygodniu. Możliwe jest częściowe wykonywanie ćwiczeń w domu pod nadzorem rodzica.

Więcej informacji zarówno o CAPD, jak i o treningu Neuroflow® można znaleźć tutaj: www.neuroflow.pl.