Diagnoza

Diagnoza psychologiczna

Jeżeli zauważyłeś, że Twoje dziecko nie rozwija się prawidłowo, cokolwiek budzi Twój niepokój, być może placówka, do której uczęszcza Twoje dziecko zgłasza jakieś trudności, nie czekaj! Warto wówczas odbyć konsultację ze specjalistą, który swoim wprawnym okiem oceni rozwój Twojego dziecka i dokona diagnozy psychologicznej.

Dlaczego warto wykonać diagnozę?

Diagnoza psychologiczna to często pierwszy, ważny krok na drodze do wdrożenia odpowiedniej terapii dla Twojego dziecka. Diagnoza pomaga także uzyskać dodatkowe środki na zajęcia czy dostosować program edukacyjny do potrzeb dziecka.

diagnoza psychologiczna

W naszym Centrum Terapii posiadamy profesjonalne testy diagnostyczne – co to oznacza? Że test jest zatwierdzonym, wystandaryzowanym oraz znormalizowanym narzędziem do przeprowadzania diagnozy psychologicznej. W połączeniu z pełnym wywiadem oraz wnikliwą obserwacją dziecka możemy uzyskać wiarygodną diagnozę.

Jakimi narzędziami badamy?

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP

To test, który przeznaczony jest do oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Wynik tego testu pozwala na ustalenie, czy dane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w następujących sferach:
• rozwój ruchowy;
• motoryka precyzyjna i lateralizacja;
• spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• komunikowanie się i mowa (w tym również percepcja słuchowa oraz zachowania prewerbalne);
• emocje i relacje społeczne;
• funkcje behawioralne;
• wiedzę i umiejętność uczenia się.

Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie tzw. „red flags” czyli wczesnych sygnałów nieprawidłowości w rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych.

Diagnoza umożliwia:
• określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności;
• nakreślenie profilu rozwoju dziecka;
• ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju;
• określenie aktualnych potrzeb dziecka;
• wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii.

Opis badania:
czas trwania: 2 – 3 spotkania
Na pierwszym spotkaniu diagnosta przeprowadza szczegółowy wywiad z Rodzicem. Dziecko w tym czasie może pozostać po opieką drugiego opiekuna lub przebywać w gabinecie z Rodzicem i swobodnie się bawić i oswoić z nowym miejscem. To też czas na obserwacje dziecka przez diagnostę.
Po zebraniu wywiadu, diagnosta bawi się z dzieckiem w celu nawiązania pozytywnej interakcji oraz dalszych obserwacji, a następnie rozpoczyna przeprowadzanie prób – są to różne polecenia, aktywności, które wykonuje się według wystandaryzowanych metod. Rodzic podczas badania może opuścić gabinet, ale może też być obecny, jeżeli dziecko będzie potrzebować jego obecności.
Jeżeli nie uda się podczas pierwszego spotkania przeprowadzić wszystkich prób, wówczas odbywa się kolejne spotkanie.
Ostatnim etapem diagnozy jest przekazanie wyników testu Rodzicowi – na to spotkanie najlepiej przyjść bez dziecka, jeżeli jest taka możliwość. Podczas takiego spotkania diagnosta szczegółowo omówi wyniki testów oraz wskaże kolejne kroki lub ewentualność podjęcia terapii. Rodzic otrzymuje również wydruk wyników testu z podsumowaniem.

Jak przygotować się do badania?

Dziecko przed badaniem powinno być wyspane oraz najedzone, nie powinno być w trakcie infekcji oraz mieć jakiekolwiek objawów chorobowych. Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, warto poprosić przed badaniem o opinie na temat funkcjonowania dziecka. Jeżeli Rodzic posiada jakąkolwiek dokumentację dziecka (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wyniki badań słuchu lub innych badań medycznych itp.) to również warto przynieść je na pierwsze spotkanie.

Koszt diagnozy: 600 zł: 2-3 spotkania + specjalistyczny opis

 

ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) to powszechnie używany na całym świecie test do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dla kogo test?

Testem można diagnozować dzieci już od 12 m.ż, ale także młodzież i dorosłych. Testem nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu czy motoryki. Najmłodszy uczestnik badania musi mieć skończone 12 miesięcy oraz potrafić chodzić.

 

Co diagnozuje ADOS-2?

ADOS-2 nie ocenia ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), jak jest to w przypadku KORPa, ale oceni objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikację oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. ADOS uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM (klasyfikacji zaburzeń psychiatrycznych wg Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Opis badania:

czas trwania: 2 – 3 spotkania

Na pierwszym spotkaniu diagnosta przeprowadza szczegółowy wywiad z Rodzicem. Dziecko w tym czasie może pozostać po opieką drugiego opiekuna lub przebywać w gabinecie z Rodzicem i swobodnie się bawić i oswoić z nowym miejscem. To też czas na obserwacje dziecka przez diagnostę. Badanie przeprowadza dwóch diagnostów.
Po zebraniu wywiadu diagnosta bawi się z dzieckiem w celu nawiązania pozytywnej interakcji oraz dalszych obserwacji, a następnie rozpoczyna przeprowadzanie prób – są to różne polecenia, aktywności, które wykonuje się według wystandaryzowanych metod. Rodzic podczas badania może opuścić gabinet, ale może też być obecny, jeżeli dziecko będzie potrzebować jego obecności.
Jeżeli nie uda się podczas pierwszego spotkania przeprowadzić wszystkich prób, wówczas odbywa się kolejne spotkanie.
Ostatnim etapem diagnozy jest przekazanie wyników testu Rodzicowi – na to spotkanie najlepiej przyjść bez dziecka, jeżeli jest taka możliwość. Podczas takiego spotkania diagnosta szczegółowo omówi wyniki testów oraz wskaże kolejne kroki lub ewentualną potrzebę podjęcia terapii. Rodzic otrzymuje również wydruk wyników testu z podsumowaniem.

Istnieje możliwość rozszerzenia diagnozy testem ADOS-2 o diagnozę testem ASRS czyli kwestionariuszem do diagnozy spektrum autyzmu, co pozwoli na uzyskanie jeszcze rzetelniejszej i dokładniejszej diagnozy.

Jak przygotować się do badania?

Dziecko przed badaniem powinno być wyspane oraz najedzone, nie powinno być w trakcie infekcji oraz mieć jakiekolwiek objawy chorobowe. Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, warto poprosić przed badaniem o opinie na temat funkcjonowania dziecka. Jeżeli Rodzic posiada jakąkolwiek dokumentację dziecka (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wyniki badań słuchu lub innych badań medycznych itp.) to również warto przynieść je na pierwsze spotkanie.

Koszt diagnozy:
2 diagnostów – 1000 zł

ASRS (Autism Spectrum Rating Scale) to kwestionariusze do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Diagnoza polega na wypełnieniu kwestionariuszy, przeprowadzeniu wywiadu oraz obserwacji dziecka. Ten test podobnie jak ADOS-2  uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM (klasyfikacji zaburzeń psychiatrycznych wg Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Dla kogo?
Dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat.

Opis badania:

Czas trwania: 1-2 spotkania

Podczas pierwszego spotkania diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicem. Dziecko w tym czasie może pozostać po opieką drugiego opiekuna lub przebywać w gabinecie z Rodzicem i swobodnie się bawić i oswoić z nowym miejscem. To też czas na obserwacje dziecka przez diagnostę.
Rodzic otrzymuje kwestionariusz do wypełnienia podczas spotkania diagnostycznego.
Podczas gdy Rodzic wypełnia kwestionariusz, diagnosta ma okazję pobawić się z dzieckiem i dokonać obserwacji jego funkcjonowania. Warto też poszerzyć diagnozę o test ADOS-2, w celu uzyskania rzetelniejszej i dokładniejszej diagnozy spektrum autyzmu.
Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, wówczas Rodzic otrzymuje kwestionariusz do wypełnienia przez nauczyciela dziecka, a następnie odsyła wypełniony kwestionariusz diagnoście.
Podczas drugiego spotkania diagnosta przekazuje wyniki testu Rodzicowi – na to spotkanie najlepiej przyjść bez dziecka, jeżeli jest taka możliwość. Podczas takiego spotkania diagnosta szczegółowo omówi wyniki testów oraz wskaże kolejne kroki lub ewentualność podjęcia terapii. Rodzic otrzymuje również wydruk wyników testu z podsumowaniem.

Jak przygotować się do badania?

Dziecko przed badaniem powinno być wyspane oraz najedzone, nie powinno być w trakcie infekcji oraz mieć jakiekolwiek objawy chorobowe. Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, warto poprosić przed badaniem o opinie na temat funkcjonowania dziecka. Jeżeli Rodzic posiada jakąkolwiek dokumentację dziecka (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wyniki badań słuchu lub innych badań medycznych itp.) to również warto przynieść je na pierwsze spotkanie.

Koszt badania: 300 zł

Umów dziecko na diagnozę psychologiczną